FORGOT YOUR DETAILS?

Javne nabavke

nabavke


Javne nabavke u toku 2017. godine


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 2/2017 (u toku)

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara -električna energija sa potpunim snabdevanjem broj: 44/1 od 20.04.2017. godine

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE, Masarikova br.25, Novi Sad

o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA- ELEKTRIČNA ENERGIJA SA POTPUNIM SNABDEVANJEM JNMV 2/2017

U prilogu se nalazi poziv i konkursna dokumentacija koju možete preuzeti:

Preuzmi poziv

Preuzmi konkursnu dokumentaciju

Izmene i dopune KD

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 1/2017 (istekao rok)

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga -izrada strategije razvoja ekstremnog sporta na teritoriji AP Vojvodine od 14.03.2017. godine

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE, Masarikova br.25, Novi Sad

o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE- IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA EKSTREMNOG SPORTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE JNMV 1/2017

U prilogu se nalazi poziv i konkursna dokumentacija koju možete preuzeti:

Preuzmi poziv

Preuzmi konkursnu dokumentaciju

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javne nabavke u toku 2016. godine


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 1/2016 (istekao rok)

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara -elektri;na energija sa potpunim snabdevanjem: 27/1 od 11.02.2016. godine

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE, Masarikova br.25, Novi Sad

o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA- ELEKTRIČNA ENERGIJA SA POTPUNIM SNABDEVANJEM JNMV 1/2016

U prilogu se nalazi poziv i konkursna dokumentacija koju možete preuzeti:

Preuzmi poziv

Preuzmi konkursnu dokumentaciju

Preuzmi odluku o dodeli ugovora

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru

Lica za kontakt: Mladen Stojšin/Nataša Nađ, email: office@ssv.rs.


TOP